Almindelige betingelser for brug af Bilinfo

Gældende fra 6. september 2018

1. Indledning

1.1 Disse betingelser regulerer forholdet mellem Schibsted Denmark ApS ("Bilinfo") og Kunden for så vidt angår Bilinfos levering af ydelser herunder, men ikke begrænset til Bilinfo-systemet (til blandt andet flådeadministration og kundeadministration), Bilinfo-hjemmesiden, dataleverancer, hjemmesideløsninger, programmering, hosting m.m.

1.2 Betingelserne er gældende, medmindre andet særskilt er aftalt skriftligt mellem parterne.

1.3 Betingelser kan af Bilinfo ændres med 15 dages varsel ved offentliggørelse på Bilinfos hjemmeside (bilinfo.dk eller bilinfo.net) og/eller ved direkte henvendelse til Kunden på et varigt medium (f.eks. e-mail). Såfremt Kunden ikke kan acceptere ændringerne, er Kunden, indtil ændringerne træder i kraft, berettiget til at opsige samarbejdsaftalen med virkning fra ændringernes ikrafttræden. I forbindelse med ændringer, som udgør en for Kunden væsentlig ændring i de modtagne ydelser eller af aftaleholdet, herunder f.eks. krav om tekniske tilpasninger hos Kunden, giver Bilinfo Kunden minimum 30 dages varsel.

1.4 Bilinfo er berettiget til at fravige fristerne i pkt. 1.3 i tilfælde af, at Bilinfo underlægges en retlig eller reguleringsmæssig forpligtelse til at ændre Betingelserne på en måde, så fristerne i pkt. 1.3 ikke kan overholdes, eller i tilfælde af, at Bilinfo må imødegå en uforudset og overhængende fare vedr. beskyttelse af Bilinfo og dennes tjenester, Kunden eller forbrugere mod svig, malware, brud på datasikkerhed eller andre cybersikkerhedsrisici.

1.5 Såfremt Bilinfo beslutter at suspendere, bringe til ophør eller på anden måde begrænse brugen af Bilinfo's tjenester, helt eller delvist, skal Bilinfo angive årsagerne hertil overfor Kunden på et varigt medium (f.eks. e-mail), dog skal Bilinfo ikke angive årsagerne, hvis Bilinfo er underlagt en reguleringsmæssig eller retlig forpligtelse til ikke at videregive årsagerne. Hvis Bilinfo tilbagekalder begrænsningen, suspensionen eller ophøret, genindsættes Kunden uden unødig forsinkelse i den pågældende tjeneste.

2. Aftalens omfang

2.1 Den af Bilinfo leverede ydelse til Kunden er en ikke eksklusiv og uoverdragelig brugsret begrænset til Kunden som juridisk person. Brugsretten medfører ikke ret til at videreudvikle og/eller ændre i Bilinfos data og software.

2.2 Kunden får ved brugsretten adgang til at anvende de nærmere aftalte ydelser i den til enhver tid gældende version.

2.3 Bilinfo stiller de samme ydelser stilles til rådighed for alle kunder. Bilinfo tilbyder forskellige abonnementspakker, som hver især har forskelligt indhold. Læs mere om indholdet i de forskellige abonnementspakker på Bilinfo.dk

2.4 Kunden har mulighed for løbende at tilkøbe sig ekstra funktionalitet, og omfanget heraf vil fremgå af faktureringen af Kunden.

2.5 Bilinfo har til enhver tid ret at ændre funktionaliteten herunder at fjerne og tilføje funktionalitet fra systemet. Bilinfos ret vedrører enhver funktionalitet uanset om denne måtte blive anset for væsentlig. Kunden har i den anledning ikke krav på erstatning, forholdsmæssigt afslag eller naturalopfyldelse.

2.6 Den af Bilinfo leverede ydelse må alene anvendes på den/de i aftalen angivne lokation(er) og via den angivne IP-adresse eller på den anførte hjemmeside. Kunden må som følge heraf ikke foretage eller lade foretage hel eller delvis kopiering, offentliggørelse, videresalg m.v. af Bilinfos ydelse eller tilgængeliggjorte data eller i øvrigt benytte Bilinfos ydelse på anden vis end det aftalte uden forudgående skriftligt samtykke fra Bilinfo.

3. Ikrafttræden og ophør

3.1 Aftalen træder i kraft ved Kundens accept. Aftalen kan opsiges af begge parter med 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal. Opsigelse skal ske skriftligt.

3.2 For så vidt angår specialtilpasninger, løsninger eller udviklinger løber aftalen fra der er meddelt accept af den pågældende løsning fra Kundens side eller det leverede er taget i brug, jf. pkt. 4.3. Såfremt Kunden ikke kan acceptere væsentlige ændringer i de modtagne ydelser eller af aftaleforholdet som beskrevet i pkt. 1.3 kan Kunden opsige skriftligt med minimum 15 dages varsel inden ændringerne træder i kraft.

3.3 I tilfælde af Kundens misligholdelse har Bilinfo ret til øjeblikkeligt at lukke for Kundens adgang til Bilinfo-systemet samt fjerne al programmel, kode eller andre data.

3.4 Med forbehold for de rettigheder, som Kunden måtte have i medfør af databeskyttelseslovgivningen, kan Kunden ved aftalens ophør, uanset årsag, kræve egne data udleveret mod betaling af det hermed forbundne arbejde efter medgået tid og til Bilinfos til enhver tid gældende konsulenttakst. De pågældende data vil blive leveret til Kunden i et af Bilinfo defineret format.

3.5 Ved aftalens ophør, uanset årsag, ophører samtidig enhver form for ret for Kunden til at anvende de med aftalen forbundne ydelser.

4. Specialtilpasninger og udvikling

4.1 Såfremt Bilinfo påtager sig at foretage særskilt udvikling og/eller specialtilpasninger for Kunden, vil dette ske i henhold til en af Kunden nærmere udfyldt kravsspecifikation, som er accepteret af Bilinfo.

4.2 Kunden bærer ansvaret for de i kravsspecifikationen fremsatte oplysninger i enhver henseende.

4.3 Ved aflevering af udviklingen/specialtilpasningen skal Kunden foretage en test og meddele accept af den pågældende løsning. Såfremt Kunden ikke senest 2 uger efter, at Bilinfo har meddelt aflevering, har foretaget tilbagemelding, vil dette blive betragtet som en accept af den leverede løsning. Herefter er kunden afskåret fra at fremsætte indsigelser eller gøre krav gældende angående den pågældende specialtilpasning.

5. Priser og betalingsbetingelser

5.1 Vederlag, i forbindelse med leverancer af programmer og standardløsninger faktureres ved levering.

5.2 Vederlag der skal betales for konsulentbistand og specialtilpasninger faktureres forholdsmæssigt ved aftalens indgåelse samt eventuelt løbende hver måned efter den til enhver tid gældende konsulenttakst.

5.3 Vederlag, der skal betales løbende som eksempelvis dataudtræk, faktureres kvartalsvis forud.

5.4 Betaling skal være modtaget hos Bilinfo senest 14 dage efter fakturadato.

5.5 Ved for sen betaling tilskrives en månedlig rente på 1,5 % af det til enhver tid værende skyldige beløb. Ved fremsendelse af rykker tillægges rykkergebyr.

5.6 Bilinfo foretager sædvanligvis vederlagsregulering ved årsskiftet hvert år, men kan tillige foretage dette løbende. Vederlagsreguleringen vil fremgå af Bilinfos hjemmeside.

5.7 Manglende betaling til Bilinfo eller hermed koncernforbundne selskaber udgør væsentlig misligholdelse af aftalen og berettiger Bilinfo til at stoppe levering i henhold til punkt 3.3, samt ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning.

6. Ændringer

6.1 Bilinfo er til enhver tid berettiget til at foretage de tekniske omlægninger og ændringer i Bilinfos systemer og ydelser, som Bilinfo finder hensigtsmæssige. Bilinfo vil tilstræbe at begrænse de gener, som sådanne omlægninger og ændringer måtte påføre Kunden.

6.2 Bilinfo er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig over for Kunden for foretagelse af ændringer.

7. Systemkrav og tekniske betingelser til Kunden

7.1 Bilinfo er ikke ansvarlig for om det leverede kan anvendes tilfredsstillende i forhold til Kundens systemkonfiguration. Bilinfo bidrager gerne med oplysning herom efter Kundens ønske. Kunden bærer risikoen for egen hardware og tekniske forhold. Det påhviler til enhver tid Kunden at sikre sig, at systemkrav er opfyldt med henblik på at kunne afvikle den købte ydelse tilfredsstillende.

7.2 Bilinfo kan stille nærmere krav til software hos Kunden i forbindelse med levering af Bilinfos ydelse.

7.3 Såfremt der bliver behov for at geninstallere software eller i tilfælde af ny installation faktureres dette arbejde efter medgået tid til den til enhver tid gældende prisliste for konsulentydelser.

7.4 Bilinfo yder ingen form for driftsgaranti. Bilinfo bestræber sig på at levere den bedst mulige drift og få afhjulpet eventuelle problemer hurtigst muligt.

7.5 Væsentlige driftsforstyrrelser/tekniske problemer betragtes alene som misligholdelse, såfremt Bilinfo ikke inden for en periode på 3 uger kan afhjælpe dette og driftsforstyrrelsen/de tekniske problemer kan tilskrives Bilinfo.

8. Ansvarsbegrænsning

8.1 Ingen af parterne er ansvarlige for indirekte tab af nogen art, såsom, men ikke begrænset til, tab af produktion, salg, omsætning m.v.

8.2 Bilinfos ansvar er i enhver henseende begrænset til det samlede beløb som Kunden har betalt i Bilinfo-abonnement for den to-måneders periode, som ligger umiddelbart forud for erstatningspådragende begivenhed.

8.3 Kundens misligholdelsesbeføjelser er i tilfælde Bilinfos misligholdelse begrænset til at opsige aftalen, efter Bilinfo har haft lejlighed til at afhjælpe/udbedre den af Kunden påberåbte misligholdelse.

8.4 Bilinfo kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for det indhold, der tilvejebringes af Kunden. Bilinfo tager jævnligt backup af data, der lagres i Bilinfo-systemet (backup opbevares i op til 14 dage). Med forbehold for de forpligtelser som Bilinfo er pålagt i medfør af databeskyttelseslovgivningen som databehandler, jf. punkt 11.1, påtager Bilinfo sig dog intet ansvar for Kundens data, herunder i relation til utilsigtet tab af data. Uanset det foranstående vil Bilinfo dog så vidt muligt bistå Kunden med reetablering af dennes data.

9. Trafikmængde

9.1 Trafik mellem Kundens PC og Bilinfo er som udgangspunkt fri i henhold til Kundens egen brugsret. Såfremt Bilinfo skønner, at trafikmængden over en periode er væsentlig større, end hvad der forudsættes normalt ved den pågældende ydelse, er Bilinfo berettiget til at opkræve særskilt betaling herfor.

9.2 Såfremt trafikmængden efter Bilinfos vurdering har karakter af misbrug eller en udnyttelse, der ligger ud over det aftalte, er dette at betragte som væsentlig misligholdelse.

9.3 Af systemtekniske og sikkerhedsmæssige årsager har Bilinfo tillige ret til at lukke for tredjemands adgang til Bilinfos ydelse i tilfælde af, at trækningen af kundens data efter Bilinfos vurdering, øges væsentlig udover hvad der forudsættes normalt ved den pågældende ydelse, har karakter af crawling af data eller har karakter af misbrug, uden at Bilinfo dermed er i misligholdelse over for kunden.

10. Vedligeholdelse og opdatering

10.1 Bilinfo vedligeholder og foretager løbende opdateringer. Kunden vil få adgang til opdateringer af Bilinfos ydelse i det omfang, at Bilinfo skønner, at en sådan opdatering er klar til lancering.

11. Behandling af personoplysninger

11.1 I henhold til databeskyttelseslovgivningen er Kunden dataansvarlig for de personoplysninger, som Kunden overfører til Bilinfo-systemet. Bilinfo vil som databehandler udelukkende behandle disse personoplysninger i overensstemmelse med databehandleraftalen i Bilag 1. Som dataansvarlig indestår Kunden for, at databeskyttelseslovgivningen overholdes i relation til de personoplysninger, som Bilinfo behandler på vegne af Kunden, herunder for at der er fornøden hjemmel til den behandling, som Bilinfo udfører, og at de registrerede er givet fornøden notifikation om behandlingen.

11.2 Når Kunden oprettes som bruger af Bilinfo-systemet, deles en række personoplysninger (eksempelvis navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer) med Bilinfo for blandt andet at gøre det muligt for Bilinfo at administrere Kundens brugerkonto og give Kunden adgang til Bilinfo-systemet. Bilinfo er uanset punkt 11.1 dataansvarlig i forhold til sådanne personoplysninger og vil alene behandle disse i overensstemmelse med Bilinfos persondatapolitik, der kan læses her.

11.3 Kunderne får hver især adgang til leads i form af brugernes kontaktoplysninger, der stammer fra funktionerne ”skriv til sælger”, ”opkald”, ”book prøvetur” og lignende funktioner samt låneansøgninger, der formidles via Kunden eller tredjemand. Der er desuden adgang til leads på den enkelte kundes konto i Bilinfo.

12. Rettigheder

12.1 Enhver rettighed til Bilinfos ydelse, herunder data, database, annoncer, software, specialtilpasninger, ændringer og lignende, tilkommer Bilinfo. Kunden anerkender, at Bilinfos samling af data er en database i ophavsretslovens forstand. Kunden modtager ved aftalen en begrænset brugsret til Bilinfos ydelse i overensstemmelse med aftalen.

12.2 Bilinfo bevarer således såvel ejendomsret som ophavsret og øvrige rettigheder fuldt ud, og Kunden må ikke foretage ændringer i leveret software eller kode.

12.3 Ved overførsel af data til Bilinfos tjenester giver Kunden Bilinfo og dennes koncernforbundne selskaber en ubegrænset, vederlagsfri, uigenkaldelig og overdragelig ret til at tilgængeligøre, ændre og fremstille eksemplarer af hele eller dele af det pågældende annonceindhold, herunder data, tekst og billeder. Bilinfo gør brug af denne ret til eksempelvis lagring og visning af Kundens annoncer samt til markedsføringsformål.

12.4 Kunden giver derudover Bilinfo ret til at hindre og påtale tredjemands kopiering eller anvendelse af hele eller dele af de data, som findes i Bilinfos systemer uanset om der er tale om (i) informationer, som Kunden har overført til Bilinfos systemer ved indtastning, upload eller på anden vis, eller (ii) data, der i øvrigt findes i Bilinfos systemer, herunder i tilfælde hvor det sker ved crawling af Bilinfos tjenester eller tredjepartstjenester (forhandlerhjemmesider mv.) hvortil de pågældende data er overført.

12.5 Intet i disse vilkår begrænser Kundens rettigheder til selv at anvende de informationer, herunder tekst og billeder, som Kunden overfører til Bilinfos tjenester, forudsat at dette ikke sker via hel eller delvis kopiering af annoncer eller andet, som er oprettet via Bilinfo. Dette forbud omfatter også kopiering foretaget af tredjemand på Kundens vegne.

12.6 Kunden indestår for, at de data som overføres til Bilinfos tjenester, er i overensstemmelse med Bilinfos regler for annoncering, ikke overtræder nogen love (herunder den danske Markedsføringslov) og ikke krænker tredjemands rettigheder.

12.7 Såfremt Kunden anmoder Bilinfo om at foretage manuel eller automatisk overførsel af data eller indhold ved kopiering fra en hjemmeside eller andet digitalt medie, indskærpes det, at du skal indhente alle nødvendige samtykker/licenser fra tredjemand før Bilinfo anmodes om at foretage kopieringen.

12.8 Med forbehold for de forpligtelser som Bilinfo er pålagt i medfør af databeskyttelseslovgivningen som databehandler, jf. punkt 11.1, er Bilinfo berettiget til at fjerne data og indhold uden varsel, hvis Bilinfo vurderer, at det er nødvendigt for at bringe en krænkelse af tredjemands ret til ophør, undgå en sådan eller overholde lovgivningen i øvrigt. Bilinfo forbeholder sig ligeledes retten til at fjerne data og indhold, der vurderes at skade Bilinfos goodwill eller i øvrigt findes upassende.

12.9 Kunden har bevisbyrden for, at de overførte data ikke krænker tredjemands rettigheder. Kunden skal skadesløsholde Bilinfo for ethvert tab og erstatte enhver omkostning, herunder rimelige omkostninger til rådgivere, som følge af, at data eller andet indhold viser sig at krænke tredjemands ret eller stride mod lovgivningen i øvrigt.

13. Rangordning af annoncer

13.1 Det parameter, som ligger til grund for rangordning af annoncer på Bilbasen og DBA, når en bruger søger på en bil, er indrykningstidspunktet (nyeste rangerer øverst). Kunderne kan herudover tilkøbe fremhævning af annoncer, hvilket medfører, at en fremhævet annonce rykkes øverst op i søgeresultatet med forskellige intervaller alt efter annonceringstype. Annonceringstypen kan vælges frit af Kunden. Dertil kommer, at brugerne selv kan indlægge relevante filtre i søgeresultaterne for at imødekomme egne præferencer.

13.2 For ydelsen KlikXtra, som kan tilkøbes af alle Kunder, prioriteres de biler, der har tilkøbt KlikXtra eller tilkøbt fremhævning af en privatsælgers bilannonce. De afgørende parametre for, hvordan en bil rangordnes i søgekriterierne for KlikXtra, er som det vægtigste parameter tilkøb af ydelsen Eksklusiv og dernæst sammenligneligheden med den bil, der søges på.

14. Tilknyttede tjenesteydelser

14.1 Bilinfo tilbyder formidling af bilfinansiering og -forsikring fra tredjemand. Formidling af forhandlerfinansiering og/eller forsikring af biler foregår via den finansierings- eller forsikringspartner, som forhandleren samarbejder med eller via andre forsikrings- eller finansieringspartnere. Foruden forhandlerfinansiering- og forsikring har forhandlere ret til at formidle egen finansiering eller forsikring på Bilbasen så længe den er tilgængelig via Bilinfo.

14.2 Bilinfo sælger data til brug for annoncering på egne og tredjeparters hjemmeside samt en API-løsning til annonceringsoprettelse, der kan tilkøbes af kunderne som et alternativ til manuel oprettelse af bilannoncer.

15. Særligt vedrørende Telefonstatistik-servicen

15.1 Telefonstatistik-servicen stilles til rådighed af Freespee AB, Sverige, ("Freespee") på vegne af Bilinfo og kan løbende udvikles og opdateres.

15.2 Telefonstatistik-servicen indebærer, at Kunden tildeles et eller flere telefonnumre af Freespee ("Virtuelt Telefonnummer"), som viderestiller til det af Kunden oplyste telefonnummer. Kunden kan herefter se opkaldsdata og statistik vedrørende et sådant Virtuelt Telefonnummer med henblik på at måle effektiviteten af den markedsføring, der indrykkes via Bilinfos services.

15.3 Et Virtuelt Telefonnummer vil have mindst samme kapacitet for så vidt angår indgående opkald, som det af Kunden oplyste telefonnummer, men må ikke anvendes til udgående opkald. Bilinfo kan til enhver tid og uden varsel tildele Kunden et andet Virtuelt Telefonnummer.

15.4 Det af Kunden oplyste telefonnummer skal være dansk og må ikke være et specialnummer med forhøjet opkaldstakst.

15.5 Bilinfo og Freespee forbeholder sig ret til midlertidigt at afbryde Telefonstatistik-servicen, herunder i forbindelse med vedligeholdelse og opdateringer.

15.6 Bilinfo indestår ikke for at Telefonstatistik-servicen er kompatibel med Kundens udstyr.

15.7 Bilinfo er berettiget til med øjeblikkelig varsel at opsige eller suspendere samarbejdet med Kunden eller Telefonstatistik-servicen, såfremt:

15.7.1 Kunden er i væsentlig misligholdelse (se punkt 16.1)

15.7.2 Kunden bruger Telefonstatistik-servicen eller et Virtuelt Telefonnummer til ulovlige formål eller til formål, som efter Bilinfos opfattelse er krænkende over for tredjemand eller offentligheden;

15.7.3 Kunden bruger Telefonstatistik-servicen eller et Virtuelt Telefonnummer til andre formål end aftalt med Bilinfo eller dennes koncernforbundne selskaber, herunder i forbindelse med services eller markedsføringskanaler, der ikke er stillet til rådighed af Bilinfo eller dennes koncernforbundne selskaber;

15.7.4 Telefonstatistik-servicen kan til enhver tid afmeldes ved at kontakte kundeservice via bilinfo.dk eller telefonisk på: +45 96 19 44 00. Afmeldes Telefonstatistik-servicen er Bilinfo berettiget til at slette alle Kundens data.

16. Misligholdelse

16.1 Såfremt en af parterne væsentlig misligholder aftalen, er den anden part berettiget til at ophæve aftalen, såfremt der er forløbet 8 dage efter den ikke misligholdende part skriftligt har meddelt den misligholdende part, at man ønsker at ophæve, og at misligholdelsen ikke er bragt til ophør. Førnævnte gælder dog ikke forsinkelse fra Bilinfos side.

16.2 Kundens brugsret bortfalder ved ophævelse.

16.3 Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet, men ikke udelukkende, manglende behørig opbevaring af data, manglende rettidig betaling, Kundens anmeldelse af betalingsstandsning eller konkurs.

16.4 Såfremt Bilinfo får mistanke om misbrug af Bilinfos ydelse (såsom men ikke begrænset til bevidst angivelse af urigtige pris- og køretøjsoplysninger samt oprettelse af fiktive biler) efter Bilinfos opfattelse og uanset hvad dette skyldes, har Bilinfo diskretionær adgang til at lukke for den enkeltes forhandlers adgang til den pågældende ydelse, uden at forhandleren kan rejse krav mod Bilinfo som følge heraf.

17. Force majeure

17.1 Bilinfo er ikke ansvarlig over for Kunden, for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for Bilinfos kontrol. Force majeure omfatter, men er ikke begrænset til, naturkatastrofer, krig, terrorangreb, sabotage, strejke, lockout, brand, vandskade, eksplosion, strømsvigt, omfattende IT-nedbrud og nedbrud af kommunikations- og kabellinjer.

18. Overdragelse

18.1 Bilinfo er berettiget til at overdrage enhver rettighed og forpligtelse i henhold til aftalen med Kunden helt eller delvist til tredjemand.

18.2 Kunden kan ikke uden skriftligt samtykke fra Bilinfo foretage overdragelse af sine rettigheder og forpligtelser efter nærværende aftale. Ved overdragelse skal forstås blandt andet, men ikke udelukkende, omstrukturering, salg af kapitalandele eller aktiver eller anden opsplitning af Kundens virksomhed, herunder tillige outsourcing.

19. Konfliktløsning

19.1 Enhver tvist, der opstår mellem Bilinfo og Kunden, og som ikke kan bilægges i mindelighed, kan søges bilagt gennem mægling. Der kan f.eks. henvises til Center for Konfliktløsning på www.konfliktloesning.dk, som kan udpege en/flere upartiske mæglere til at facilitere konfliktløsningen.

19.2 Hver part skal bære en rimelig andel af de samlede omkostninger til mægling.

19.3 Ethvert forsøg på at nå til enighed gennem mægling om bilæggelse af en tvist berører ikke Bilinfo’s og Kundens rettigheder til at indlede en retssag på et hvilket som helst tidspunkt før, under eller efter mæglingsprocessen.

19.4 Enhver tvist, der måtte opstå mellem parterne, og som ikke kan bilægges i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret ved Byretten i Århus som 1. instans.

19.5 For henvendelser til Bilinfo, herunder klageadgang, henvises til vores kundeservice hjemmeside på https://support.bilinfo.dk/s/

Bilag 1 - Databehandleraftale

1.1 Bilinfo behandler i aftalens løbetid personoplysninger på vegne af Kunden, men alene på baggrund af dennes dokumenterede instruktioner, medmindre at behandling er påkrævet i henhold til gældende ret. Bilinfo er således databehandler i henhold til den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning, herunder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 og Databeskyttelsesloven (”Databeskyttelseslovgivningen”).

1.2 Såfremt behandling i henhold til gældende ret er påkrævet, jf. punkt 1.1, underretter Bilinfo Kunden herom, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser.

1.3 Bilinfo vil behandle de modtagne personoplysninger med henblik på at gøre det muligt for Kunden, at anvende Bilinfo-systemets funktionalitet, herunder, men ikke begrænset til, i relation til håndtering af kundeoplysninger, salgsordrer, køresedler og til indhentelse af forsikrings- og finansieringstilbud.

1.4 Bilinfo vil til det i punkt 1.3 anførte formål behandle følgende typer af personoplysninger om kunder og kundeemner, I det omfang Kunden indtaster dem i, eller importerer dem til, Bilinfo-systemet:

 • Kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse mv.).
 • Køn
 • CPR-numre
 • Kopier af legitimationspapirer (kørekort, pas mv.)
 • Oplysninger om kundernes biler, herunder registrerings- og stelnummer og antal kørte kilometer per år
 • Oplysninger om interesser, salgsordrer og købshistorik
 • Oplysninger om forsikring og finansiering.

1.5 Bilinfo skal så vidt muligt bistå Kunden med at opfylde dennes forpligtelse til at besvare anmodninger fra de registrerede vis personoplysninger behandles i henhold til denne aftale for så vidt, at de registrerede ønsker at udøve deres rettigheder (retten til indsigt og dataportabilitet mv.) i henhold til Databeskyttelseslovgivningen.

1.6 Bilinfo skal omgående underrette Kunden, hvis dennes instruks efter Bilinfos opfattelse er i strid med Databeskyttelseslovgivningen.

1.7 Bilinfo skal implementere de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige for at sikre personoplysninger mod utilsigtet eller ulovligt undergang, tab eller ændring heraf og mod uautoriseret adgang, misbrug eller anden behandling i strid med bestemmelserne i Databeskyttelseslovgivningen. Bilinfo skal senest 30 dage efter modtagelse af skriftlig anmodning fra Kunden give Kunden tilstrækkelige oplysninger til, at Kunden kan kontrollere, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

1.8 Bilinfo sikrer, at dennes medarbejdere er underlagt en fortrolighedsforpligtelse for så vidt, at de behandler personoplysninger i henhold til denne aftale.

1.9 Kunden har ret til med 30 dages forudgående skriftligt varsel, at foretage en revision af den databehandling som Bilinfo udfører på vegne af Kunden i henhold til aftalen i det omfang, det er nødvendigt for at Kunden kan påse, at Bilinfos forpligtelser i henhold til dette bilag 1 overholdes. Kunden er berettiget til selv at foretage en sådan revision eller til at lade en anerkendt, uafhængig revisor foretage revisionen på dennes vegne. Bilinfo skal bidrage til revisioner i henhold til dette punkt 1.9, men er berettiget til opkræve Kunden et gebyr herfor samt betaling for de omkostninger, som bistanden medfører.

1.10 Uanset ovenstående er Kunden ikke berettiget til at foretage revision i henhold til punkt 1.9 mere end én gang i enhver 12-måneders periode, medmindre andet følger af Databeskyttelseslovgivningen.

1.11 Bilinfo skal efter anmodning fra tilsynsmyndigheden (Datatilsynet), give denne adgang til at gennemføre undersøgelser som hjemlet i Databeskyttelseslovgivningen, herunder i form af databeskyttelsesrevisioner, i relation til den behandling af personoplysninger som Bilinfo udfører på vegne af Kunden. Bilinfo skal uden ugrundet ophold skriftligt informere Kunden om modtagelsen af en sådan anmodning, medmindre tilsynsmyndigheden forbyder dette.

1.12 Bilinfo er berettiget til at gøre brug af en eller flere databehandlere (underdatabehandlere) med henblik på at opfylde sine forpligtelser overfor Kunden i henhold til denne aftale, forudsat at Bilinfo underretter Kunden forinden, at der indgås aftaler med nye underdatabehandlere, således at Kunden kan gøre indsigelse. Ved indgåelse af aftalen samtykker Kunden til, at Bilinfo anvender følgende underdatabehandlere:

NavnCVR-nr.AdresseBeskrivelse af behandling
Freespee AB556751-0689Dragarbruunsgatan 78 C,
753 20 Uppsala,
Sverige
Funktionalitet til håndtering af telefonopkald mhp. at få opkaldsstatistik.
Loyalty Factory ApS32147348Hasselager Centervej 15,
8260 Viby,
Danmark
CRM funktionalitet

1.13 Foruden de i punkt 1.12 anførte underdatabehandlere kan Kunden via Bilinfosystemet vælge at overføre personoplysninger til visse tredjeparter, der agerer, som selvstændigt dataansvarlige i henhold til Databeskyttelseslovgivningen (eksempelvis forsikringsselskaber, finansieringsselskaber og CPR-administrationen). I disse tilfælde sker behandlingen af personoplysninger i henhold til den selvstændigt dataansvarliges egen persondatapolitik. Bilinfo faciliterer alene videregivelse af oplysninger via Bilinfosystemet.

1.14 Såfremt Bilinfo anvender en underdatabehandler i overensstemmelse med punkt 1.12, skal dette alene ske ved skriftlig aftale med underdatabehandleren, som pålægger underdatabehandleren de samme forpligtelser, som Bilinfo er underlagt i henhold til dette bilag 1. Såfremt underdatabehandleren ikke opfylder sine databeskyttelsesforpligtelser i henhold til en sådan skriftlig aftale, skal Bilinfo være fuldt ud ansvarlig overfor Kunden for opfyldelsen af underdatabehandlerens forpligtelser.

1.15 Kunden er indforstået med, at Bilinfo kan overføre personoplysninger til underdatabehandlere uden for EU/EØS på basis af passende sikkerhedsforanstaltninger, herunder Europa-Kommissionens standardkontrakter.

1.16 Bilinfo skal uden ugrundet ophold og senest inden for et tidsrum, der giver Kunden mulighed for at overholde Databeskyttelseslovgivningen, skriftligt meddele Kunden, såfremt der konstateres brud på datasikkerheden i relation til de personoplysninger, der behandles i henhold til denne aftale. Meddelelsen skal indeholde de oplysninger om sikkerhedsbruddet som Bilinfo er i besiddelse af og som er nødvendige for at Kunden kan overholde Databeskyttelseslovgivningen, herunder oplysninger om karakteren af bruddet og de foranstaltninger, der er truffet for at håndtere bruddet på datasikkerheden.

1.17 Ved aftalens ophør skal Bilinfo tilbagelevere al materiale indeholdende personoplysninger eller på Kundens anmodning fremlægge dokumentation for sletning af personoplysningerne.

Persondatapolitik

1. Generelt

I denne persondatapolitik ("Persondatapolitik ") beskrives hvordan Schibsted Denmark ApS, Wildersgade 8, 1408 København K, Danmark, CVR-nr. 20618175 ("Bilinfo") behandler dine personoplysninger, når du benytter Bilinfo-systemet eller andre tjenester og websteder, hvor der henvises til denne Persondatapolitik (”Tjenester”).

Persondatapolitikken vedrører de tilfælde, hvor Bilinfo er dataansvarlig i henhold til den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning, herunder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (Databeskyttelsesforordningen) og Databeskyttelsesloven (samlet benævnt ”Databeskyttelseslovgivningen”).

Ved at benytte Bilinfos Tjenester accepterer du, at Bilinfo behandler dine personoplysninger som beskrevet i denne Persondatapolitik. Behandlingen af de pågældende personoplysninger er nødvendig for, at Bilinfo kan levere sine Tjenester og administrere dit abonnement.

2. Hvilke personoplysninger indsamles?

Personoplysninger er information vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person. En identificerbar person er en person, der kan identificeres, direkte eller indirekte, ved hjælp af en identifikator såsom et navn, et identifikationsnummer, adressedata, en onlineidentifikator eller en eller flere faktorer, som er specifikke for den fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

Informationer, der er blevet anonymiseret eller sammensat, så de ikke længere kan bruges til at identificere en specifik fysisk person (hverken isoleret set eller i kombination med anden information) anses ikke for personoplysninger.

Vi indsamler følgende typer af personoplysninger:

 • Oplysninger, vi indsamler automatisk: Når du benytter Bilinfos Tjenester, indsamler vi automatisk oplysninger fra din computer, mobilenhed eller andet udstyr som du benytter, når du tilgår vores Tjenester. Disse oplysninger omfatter, men er ikke begrænset til:

  • oplysninger om din interaktion med vores Tjenester, herunder, men ikke begrænset til, enheds-id, enhedstype, oplysninger om geoplacering, computer- og forbindelsesoplysninger, statistik og oplysninger om sidevisninger og trafik til og fra webstedet, henvisnings-URL-adresse, og IP-adresse; og

  • oplysninger indsamlet via cookies, web beacons og lignende teknologier som anført i punkt 5 nedenfor.

 • Oplysninger, som du giver os:

  • Bilinfo indsamler alle oplysninger, som du indtaster i forbindelse med din brug af vores Tjenester, herunder når du opretter en brugerkonto. Disse oplysninger kan omfatte eksempelvis kontaktoplysninger, faktureringsoplysninger samt korrespondance med dig.

Hvis du giver os oplysninger om andre end dig selv (eksempelvis om dine ansatte) skal du sikre dig, at du har ret til dette, og at vedkommende er blevet oplyst om, hvordan Bilinfo behandler personoplysninger i henhold til denne persondatapolitik.

3. Sådan anvender vi dine personoplysninger

Bilinfo vil behandle ovennævnte personoplysninger til en række forskellige formål og på basis af forskellige behandlingsgrundlag. Nedenfor er en oversigt over disse formål og behandlingsgrundlag:

Formålet med behandlingenBehandlingsgrundlag
For at levere vores Tjenester til dig og for at administrere dit abonnement, herunder for at kunne oprette din brugerkonto, håndtere fakturering og foretage fejlfinding.Vi behandler dine personoplysninger fordi:

i) at det er nødvendigt for at indgå eller opfylde en aftale med dig, jf. artikel 6(1), litra b) i Databeskyttelsesforordningen; eller

ii)at det er nødvendigt at overholde vores retlige forpligtelser i henhold til eksempelvis bogføringslovens kapitel 5, jf. artikel 6(1), litra c) i Databeskyttelsesforordningen.
For at korrespondere med dig om Tjenesterne, herunder for at yde kundeservice samt for at informere dig om opdatereringer, nye vilkår og andre servicemeddelelserVi behandler dine personoplysninger fordi, at det er nødvendigt for at indgå eller opfylde en aftale med dig, jf. artikel 6(1), litra b) i Databeskyttelsesforordningen.
For at analysere, vurdere og forbedre vores Tjenester, herunder i forbindelse med produktudvikling.Vi behandler dine personoplysninger for at forfølge vores legitime interesser forbundet med de nævnte formål, forud jf. artikel 6(1), litra f) i Databeskyttelsesforordningen.

Behandlingen vil kun finde sted, hvis dine interesser, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke vurderes at gå forud for vores legitime interesser.
For at kunne kontakte dig per e-mail, push-besked, sms eller telefon med tilbud, nyheder og andet markedsføringsmateriale i overensstemmelse med gældende ret, herunder markedsføringsloven.Vi behandler dine personoplysninger for at:

i) forfølge vores legitime interesser forbundet med de nævnte formål, jf. artikel 6(1), litra f) i Databeskyttelsesforordningen; eller

ii) fordi at du har samtykket hertil, jf. artikel 6(1), litra a) i Databeskyttelsesforordningen.

For så vidt angår i) vil behandlingen kun finde sted, hvis dine interesser, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke vurderes at gå forud for vores legitime interesser.
For at analysere og forbedre effekten af vores markedsføringskampagner (f.eks. ved at analysere åbnings- og klikprocenter).Vi behandler dine personoplysninger for at forfølge vores legitime interesser forbundet med de nævnte formål, jf. artikel 6(1), litra f) i Databeskyttelsesforordningen.

Behandlingen vil kun finde sted, hvis dine interesser, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke vurderes at gå forud for vores legitime interesser.
For at forhindre, opdage, modvirke og undersøge svindel, sikkerhedsbrud eller andre potentielt forbudte eller ulovlige aktiviteter.Vi behandler dine personoplysninger for at:

i) forfølge vores legitime interesser forbundet med de nævnte formål, jf. artikel 6(1), litra f) i Databeskyttelsesforordningen; eller

ii) fordi at det er nødvendigt at overholde vores retlige forpligtelser i relation til eksempelvis efterlevelse af domme eller fjernelse af ulovligt indhold, jf. artikel 6(1), litra c) i Databeskyttelsesforordningen.

For så vidt angår i) vil behandlingen kun finde sted, hvis dine interesser, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke vurderes at gå forud for vores legitime interesser.
For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, herunder i relation til håndhævelse af de Almindelige betingelser for brug af Bilinfo samt øvrige vilkår du har accepteret.Vi behandler dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at indgå eller opfylde en aftale med dig, jf. artikel 6(1), litra b) i Databeskyttelsesforordningen.

4. Videregivelse af dine personlige oplysninger til tredjeparter

Bilinfo kan overføre dine personoplysninger til de kategorier af tredjeparter, som fremgår nedenfor:

 • serviceudbydere, der assisterer med vores virksomhedsaktiviteter, eksempelvis hosting-udbydere, udbydere af software (eksempelvis CMS-systemer), udbydere af analyseværktøjer samt tredjeparter, der assisterer med vores markedsføringsaktiviteter;
 • tredjeparter, der udbyder egne ydelser via Bilinfo-systemet, herunder forsikrings- og finansieringsselskaber, hvis du anmoder herom;
 • offentlige myndigheder, men kun i det omfang det er påkrævet i henhold til lov, retskendelse eller hvis det er nødvendigt for at dokumentere, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder;
 • vores koncernforbundne selskaber;
 • vores rådgivere, herunder revisionsfirmaer og advokatkontorer; og
 • andre tredjeparter hvis du samtykker hertil, hvis vi er retligt forpligtede hertil, eller hvis det er relevant i forbindelse med en fusion, spaltning eller et salg, som involverer samtlige eller dele af vores virksomhed eller aktiver. Når dine personoplysninger til tredjeparter, der agerer, som selvstændigt dataansvarlige i henhold til Databeskyttelseslovgivningen (eksempelvis offentlige myndigheder) sker behandlingen af personoplysninger i henhold til den selvstændigt dataansvarliges egen persondatapolitik. Bilinfo har ingen kontrol over sådanne tredjeparters persondatapolitik og databehandling.

5. Cookies og lignende teknologier

Når du anvender vores Tjenester, kan vi eller vores samarbejdspartnere (fx annoncører, mediebureauer og annoncenetværk) bruge cookies, pixelcookies og andre lignende teknologier til blandt andet at identificere dig som bruger og forbedre din brugeroplevelse på vores websted samt til statistik, måling af vores ydelse samt markedsføring.

For nærmere information om brugen af disse teknologier henvises til vores politik om cookies, pixelcookies og lignende teknologier, der kan ses ved at klikke her.

6. Særligt om markedsføring og samtykke

Bilinfo behandler dine personoplysninger I overensstemmelse med eventuelle samtykker du har afgivet, herunder eksempelvis i relation til udsendelse af markedsføring per e-mail, push-besked og/eller sms.

Du kan altid se på din administrationsside, hvilke markedsføringssamtykker du har givet. Hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsføring fra os, kan du tilbagekalde dit samtykke på Bilinfo-administrationssiden, eller ved at følge frameldingslinket i den markedsføringsmeddelelse, du har modtaget. Benytter du bilinfo.net kan du tilgå administrationssiden her. Benytter du Bilinfo-programmet, kan du tilgå administrationssiden under ”Firmastamdata”.

Vi vil ikke uden dit udtrykkelige samtykke videregive dine personlige oplysninger til tredjeparter til disses markedsføringsformål.

7. Dine rettigheder

Den fysiske person (den registrerede) som Bilinfo behandler oplysninger om i henhold til denne persondatapolitik, har ret til:

 • at få indsigt i de oplysninger, som Bilinfo behandler om vedkommende, samt en række yderligere oplysninger;
 • at modtage en kopi af de oplysninger, som Bilinfo behandler om vedkommende, i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig;
 • at få urigtige oplysninger om vedkommende korrigeret eller (i særlige tilfælde) slettet inden det i punkt 4 anførte tidspunkt;
 • at gøre indsigelse mod behandlingen af Bilinfos ellers lovlige behandling af vedkommendes personoplysninger, herunder i relation til direkte markedsføring; og
 • at få begrænset Bilinfos behandling af vedkommendes personoplysninger i visse tilfælde. Hvis vedkommende har ret til at få begrænset behandlingen, må Bilinfo fremover kun behandle oplysningerne (bortset fra i relation til opbevaring), hvis vedkommende har samtykket hertil, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Udøvelse af ovennævnte rettigheder kan ske ved at kontakte Bilinfo ved brug af de kontaktoplysninger, der er anført i punkt 9 nedenfor. Hvis du ønsker, at ændre de oplysninger som du har afgivet i forbindelse med, at du tegnede et Bilinfo-abonnement, kan du ligeledes kontakte Bilinfo ved brug af de i punkt 9 anførte oplysninger, eller gøre dette ved at logge ind på din brugerkonto her. Hvis du ønsker at lukke en brugerkonto hos os, bedes du sende os en anmodning her.

Hvis du mener, at Bilinfos behandling af dine personoplysninger er i strid med Databeskyttelseslovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk) eller kontakte os direkte ved brug af de i punkt 9 anførte oplysninger.

8. Beskyttelse og opbevaring af dine personlige oplysninger

Vi beskytter dine oplysninger ved hjælp af tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger (f.eks. firewalls, datakryptering samt fysiske og administrative adgangskontroller til data og servere), som begrænser risikoen for tab, misbrug, uautoriseret adgang, videregivelse og utilsigtet ændring. Hvis du mener, at din brugerkonto er blevet misbrugt, kan du kontakte os som anført i punkt 9 nedenfor.

Bilinfo lagrer alene dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for at opfylde de i punkt 3 anførte formål, eller så længe det er påkrævet ved lov, jf. tabellen nedenfor:

Formålet med indsamlingenOpbevaringsperiode
Personoplysninger modtaget med henblik på indgåelse eller opfyldelse af en aftale med dig, herunder i forbindelse med at du opretter en brugerkonto.Indtil det konstateres, at der ikke bliver indgået en aftale, eller, hvis en aftale indgås, i en periode på op til 3 år fra kontraktens ophør, medmindre længere opbevaring er påkrævet ved lov (eksempelvis for at overholde kravene i bogføringsloven).
Personoplysninger modtaget i forbindelse med korrespondance, der ikke angår indgåelse eller opfyldelse af en aftale.Indtil din henvendelse er færdigbehandlet, og der ikke er grund til at tro, at der vil være behov for yderligere korrespondance.
Personoplysninger modtaget med henblik på udsendelse af nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale.Indtil dit samtykke tilbagekaldes eller ikke har været anvendt af Bilinfo i 1 år.
Personoplysninger, der er blevet automatisk indsamlet via cookies.Oplysningerne slettes inden for et år fra indsamlingstidspunktet.

9. Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende Bilinfos behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os ved at klikke her.

10. Ændringer

Bilinfo kan til enhver tid ændre denne Persondatapolitik, så den afspejler eventuelle ændringer i forhold til den behandling af personoplysninger, der finder sted. Væsentlige ændringer vil dog blive meddelt direkte til dig, hvis du abonnerer på Bilinfo Tjenester.

Vores brug af cookies, pixelcookies og lignende teknologier

Opdateret: 14. januar 2016

Når du besøger vores hjemmesider eller anvender vores tjenester, applikationer, beskedsystemer (såsom e-mail) og værktøjer, kan vi eller vores leverandører bruge cookies, pixelcookies og andre lignende teknologier til at gemme oplysninger til brug for statistik, måling af vores ydelse og funktionalitet samt markedsføring.

Denne side skal hjælpe dig med at forstå mere om disse teknologier og vores brug af dem på vores hjemmesider og i vores tjenester, applikationer og værktøjer.

Hvad er cookies, pixelcookies og lignende teknologier?

Ligesom de fleste hjemmesider bruger vi teknologier, der i det væsentlige er små datafiler, der placeres på din computer, tablet eller mobiltelefon (en "enhed"), og som giver os mulighed for at gemme visse oplysninger, hver gang du besøger eller interagerer med vores hjemmesider, tjenester, applikationer, beskedsystemer og værktøjer.

De specifikke navne og typer af cookies, pixelcookies og andre lignende teknologier, som vi bruger, kan ændre sig fra tid til anden. For mere information om cookies og lignende teknologier i almindelighed se http://www.allaboutcookies.org.

For at hjælpe dig til bedre at forstå vores cookiepolitik og vores anvendelse af sådanne teknologier, har vi lavet denne korte oversigt over termonologier og definitioner:

Cookies - små tekstfiler (typisk lavet af bogstaver og tal), som placeres i hukommelsen på din browser eller enhed, når du besøger en hjemmeside eller ser en besked. Cookies giver en hjemmeside mulighed for at genkende en bestemt enhed eller browser. Der findes flere typer af cookies:

• Midlertidige cookies udløber, når du stopper med at bruge browseren og giver os mulighed for at huske dine handlinger i løbet af den periode, hvor du anvender din browser.

• Permanente cookies gemmes på din enhed og tillader os at huske dine præferencer eller handlinger på tværs af flere hjemmesider.

• Førsteparts cookies sættes af den hjemmeside, som du besøger.

• "Tredjeparts cookies" sættes af en tredjeparts hjemmeside, som er adskilt fra den hjemmeside, som du besøger.

Cookies kan deaktiveres eller fjernes ved hjælp af værktøjer, der er tilgængelige på de fleste browsere. De forskellige browsere tilbyder forskellige muligheder for at deaktivere muligheden for lagring af cookies.

Pixelcookies - små grafiske billeder (også kendt som "pixel tags" eller "clear GIFs"), som kan indgå i vores hjemmesider, tjenester, applikationer, beskedsystemer og værktøjer. Pixelcookies kan anvendes til en række formål, herunder til at måle effektiviteten af vores hjemmesider, til at overvåge, hvor mange besøgende der er på vores hjemmesider, og hvordan de navigerer på vores hjemmesider, hvor mange afsendte e-mails, der rent faktisk åbnes, til at overvåge effektiviteten af vores annoncering eller tælle, hvor mange særlige poster, artikler eller links, der faktisk bliver set.

Lignende teknologier til lagring af oplysninger - Teknologier, der lagrer oplysninger i din browser eller enhed, og som udnytter lokale enheder og lokal opbevaring, såsom flash-cookies, HTML 5 cookies og andre metoder. Disse teknologier kan operere på tværs af alle dine browsere. I nogle tilfælde kan brugen af disse teknologier ikke styres af browseren, men kræver specialværktøj. Vi kan bruge disse teknologier til lagring af oplysninger for at sikre din kontos sikkerhed eller for at spotte uregelmæssigheder i brug af hjemmesiden for at forhindre din konto fra at blive tilgængelig på en uautoriseret måde, eller til at vurdere resultaterne af vores hjemmesider, tjenester, applikationer eller værktøjer.

Vi kan bruge udtrykkene "cookies" eller "lignende teknologier" i flæng i vores cookiepolitik for at henvise til alle teknologier, som vi kan bruge til at gemme data i din browser eller enhed eller til at indsamle oplysninger, der hjælper os til at identificere dig, som nærmere beskrevet ovenfor.

Dit valg og vores brug af cookies, pixelcookies og lignende teknologier

Vi tilbyder på vores hjemmesider bestemte funktioner, tjenester, applikationer og værktøjer, der kun er tilgængelige, hvis vi anvender de ovenfor nævnte teknologier. Du er altid velkommen til at blokere, slette eller deaktivere disse teknologier, hvis din browser eller enhed tillader det. Men hvis du afviser cookies eller andre lignende teknologier, vil du ikke være i stand til at bruge bestemte funktioner, tjenester, applikationer eller værktøjer på vores hjemmesider. Du kan også blive bedt om at indtaste din adgangskode oftere under en et besøg på vores hjemmesider. For mere information om hvordan du kan blokere, slette eller deaktivere disse teknologier, skal du gennemgå afsnittet Hjælp i din browser, applikation eller enhed.

Generelt giver disse teknologier vores hjemmesider, tjenester, applikationer og værktøjer adgang til at gemme relevante oplysninger i din browser eller enhed og senere læse disse oplysninger. Vi opbevarer ikke dine personlige oplysninger ved brug af disse teknologier, men bruger dem til at identificere dig i vores servere eller interne systemer. Hvor det er relevant, beskytter vi vores cookies og andre teknologier, så kun vi og/eller vores leverandører kan fortolke dem ved at tildele dem en unik identifikation, der kun kan forstås af os. Vi gemmer ikke nogen af dine personlige oplysninger på nogen af vores cookies eller lignende teknologier.

Vi indhenter dit samtykke til vores brug af disse teknologier til at indsamle og opbevare oplysninger ved at give dig gennemskuelig information og varsel om brugen og giver dig mulighed for at deaktivere disse teknologier som angivet ovenfor.

Vores brug af de ovenfor anførte teknologier falder i følgende generelle kategorier:

1. Operationelt nødvendigt. Vi kan bruge cookies eller andre lignende teknologier, der er nødvendige for driften af vores hjemmesider, tjenester, applikationer og værktøjer. Dette omfatter teknologier, som giver dig adgang til vores hjemmesider, tjenester, applikationer og værktøjer, der er nødvendige for at undgå uberettiget brug af disse tjenester og som forbedrer sikkerheden, eller som giver dig mulighed for at gøre brug af vores funktioner såsom gemte søgninger eller lignende;

2. Ydelsesrelateret. Vi kan bruge cookies eller andre lignende teknologier, der er nyttige for at vurdere resultaterne af vores hjemmesider, applikationer, tjenester og værktøjer, herunder som en del af vores analytiske arbejde, der hjælper os til at forstå, hvordan vores besøgende bruger vores hjemmeside eller til at forbedre indholdet på vores hjemmesider, applikationer, tjenester eller værktøjer;

3. Funktionsrelateret. Vi kan bruge cookies eller andre lignende teknologier, der tillader os at tilbyde dig en forbedret funktionalitet, når du bruger vores hjemmesider, tjenester, applikationer eller værktøjer. Dette kan omfatte at identificere dig, når du logger ind på vores hjemmesider eller holde styr på dine angivne præferencer, interesser, og hvad du tidligere har set, så vi kan forbedre indholdet på vores hjemmesider;

4. Reklame eller målretning. Vi kan bruge førsteparts eller tredjeparts cookies og pixelcookies til at levere indhold, herunder annoncer, der er relevante for dine interesser på vores hjemmesider eller på tredjeparters hjemmesider. Dette omfatter hjælp af teknologier til at forstå nytten for dig af de reklamer og indhold, der er leveret til dig.

For at fravælge brugen af tredjeparts reklamerelaterede cookies og pixelcookies, se afsnittet om annoncenetværk og annoncebørser nedenfor.

Hvis du gerne vil fravælge alle andre typer teknologier, som vi anvender på vores hjemmesider, tjenester, applikationer eller værktøjer, kan du gøre det ved at blokere, slette eller deaktivere dem på den måde, som din browser eller enhed tillader det.

Anvendelse af disse teknologier fra leverandører

Vi kan arbejde med tredjeparts udbydere, almindeligvis kendt som leverandører, der med vores tilladelse kan placere tredjeparts-cookies, pixelcookies eller lignende teknologier til at gemme oplysninger på vores hjemmesider eller i vores tjenester, applikationer og værktøjer. Disse leverandører hjælper os med at drive vores hjemmesider, applikationer, tjenester og værktøjer og give dig en bedre, hurtigere og sikrere oplevelse.

Vores leverandører kan bruge disse teknologier til at hjælpe os med at levere vores egne ydelser og reklamer og indsamle anonyme oplysninger om de hjemmesider, som du besøger samt til at foretage analyser. Vi tillader ikke, at vore leverandører indsamler nogen af dine personlige oplysninger på vores hjemmesider eller i vores tjenester, applikationer eller værktøjer til deres egne formål. Vores leverandører er underlagt aftaler om fortrolighed med os og andre juridiske begrænsninger vedrørende deres brug eller indsamling af personlige oplysninger.

Med undtagelse af vores leverandørers brug af de ovenfor anførte teknologier, tillader vi ikke, at tredjeparts indhold på vores hjemmesider (såsom postlister, medlem-til-medlem kommunikation, klassificeret programoversigter, kommentarer, anmeldelser, osv.) lagrer cookies, pixelcookies eller lignende teknologier til sporing eller indsamling af dine personlige oplysninger. Hvis du mener, at en tredjepart indsamler personlige oplysninger eller bruger sporingsteknologi, anmoder vi dig om at rapportere det til bilinfo@bilinfo.dk.

Målrettede annoncenetværk og annoncebørser fra tredjeparter

Vores hjemmesider, tjenester, applikationer og værktøjer kan anvende tredjeparter, såsom reklamenetværk og reklamebørser, for at kunne give dig reklamer. Disse tredjeparts reklamenetværk og reklamebørser kan anvende tredjeparts-cookies, pixelcookies eller lignende teknologier til at indsamle oplysninger for at give dig deres tjenester. De kan også hente ID'et på din computer, din IP-adresse eller en identifikationskode til reklamer (IDFA), som kan bruges til at skræddersy reklamer, du ser på vores hjemmesider eller andre steder på nettet. Nogle af disse oplysninger kan udgøre personoplysninger. Du kan læse mere om vores behandling af personoplysninger i vores Persondatapolitik.

For mere information om tredjeparts reklamerelaterede cookies, og hvordan du fravælger dem, kan du besøge enten http://www.youronlinechoices.eu/ eller http://www.aboutads.info/choices/.

Brugen af tredjeparters teknologier er ikke kontrolleret af os, selv om de bruger vores teknologi til at hjælpe med at opbevare og indsamle data. De relevante betingelser, persondatapolitik, tilladelser, meddelelser og valg fra tredjeparter bør gennemgås med henblik på deres praksis for indsamling, opbevaring og deling. Vi giver ikke nogen indeståelser i relation til de politikker eller praksisser, som anvendes af tredjeparts annoncører eller reklamenetværk eller relaterede tredjeparter.

Oversigt over tredjeparter

Nedenfor giver vi et overblik over de tredjeparter, der kan bruge cookies, pixelcookies og andre lignende teknologier på vores hjemmesider og formålet hermed.

Navn på tredjepartFormål
33AcrossMålrettet annoncering
AdformAfvikling af reklameindhold og bannere
Annexus /Appnexus, Adnxs)Målrettet annoncering
AdmeldAfvikling af reklameindhold og bannere
Admeta (atemda.com)Afvikling af reklameindhold og bannere
AdscaleAfvikling af reklameindhold og bannere
AdtechAfvikling af reklameindhold og bannere
Blue KaiMålrettet annoncering
Bluestreak.comAfvikling af videoannoncering
ClicktaleAnalyse af brugeradfærd
Creative-servingAfvikling af reklameindhold og bannere
CriteoMålrettet annoncering
DoubleclickAfvikling af reklameindhold og bannere
EuroadsAfvikling af reklameindhold og bannere
FacebookIntegration med Facebook som gør det muligt at dele Bilbasen annoncer på Facebook
FameupAfvikling af videoannoncering
GemiusIndsamling af trafiktal til statistik og markedsanalyse
Google AdsenseAfvikling af reklameindhold
Google AnalyticsTracking af data til analyse af trafik, navigation og brug af Bilbasen
iBillboard (Bbelements)Afvikling af reklameindhold og bannere
Improve Digital (360Yield)Målrettet annoncering
KinetoAfvikling af multimedieindhold
LiveGuideLive chat support
MathtagMålrettet annoncering
Media Innovation Group (Mookie1)Målrettet annoncering
MediaPlexAnalyseværktøj til marketing
NextPerformanceMålrettet annoncering
Nugg.adMålrettet annoncering og surveys
OptimizelyTest og optimering af funktioner og tjenester på Bilbasen
PingdomMonitorering af oppetid og servere
PUbmaticAfvikling af reklameindhold og bannere
QuantserveMålrettet annoncering
QualarooIndsamling af feedback fra brugere
RubiconprojectAfvikling af reklameindhold og bannere
SemasioMålrettet annoncering
SitescoutAfvikling af reklameindhold og bannere
SociomanticAfvikling af reklameindhold og bannere
TelemetryAfvikling af reklameindhold og bannere
TNS-GallupOopsamling af statistik til markedsanalyser
TurnMålrettet annoncering
UserReportAnvendes til indsamling af bruger feedback
UserVoiceAnvendes til indsamling af bruger feedback
Xaxis (gmads.net)Målrettet annoncering
33AcrossMålrettet annoncering
AdformAfvikling af reklameindhold og bannere
Annexus /Appnexus, Adnxs)Målrettet annoncering
AdmeldAfvikling af reklameindhold og bannere
Admeta (atemda.com)Afvikling af reklameindhold og bannere
AdscaleAfvikling af reklameindhold og bannere
AdtechAfvikling af reklameindhold og bannere
Blue KaiMålrettet annoncering
Bluestreak.comAfvikling af videoannoncering
ClicktaleAnalyse af brugeradfærd
Creative-servingAfvikling af reklameindhold og bannere
CriteoMålrettet annoncering
DoubleclickAfvikling af reklameindhold og bannere
EuroadsAfvikling af reklameindhold og bannere
FacebookIntegration med Facebook som gør det muligt at dele Bilbasen annoncer på Facebook
FameupAfvikling af videoannoncering
GemiusIndsamling af trafiktal til statistik og markedsanalyse
Google AdsenseAfvikling af reklameindhold
Google AnalyticsTracking af data til analyse af trafik, navigation og brug af Bilbasen
iBillboard (Bbelements)Afvikling af reklameindhold og bannere
Improve Digital (360Yield)Målrettet annoncering
KinetoAfvikling af multimedieindhold
LiveGuideLive chat support
MathtagMålrettet annoncering
Media Innovation Group (Mookie1)Målrettet annoncering
MediaPlexAnalyseværktøj til marketing
NextPerformanceMålrettet annoncering
Nugg.adMålrettet annoncering og surveys
OptimezelyTest og optimering af funktioner og tjenester på Bilbasen
PingdomMonitorering af oppetid og servere
PUbmaticAfvikling af reklameindhold og bannere
QuantserveMålrettet annoncering
QualarooIndsamling af feedback fra brugere
RubiconprojectAfvikling af reklameindhold og bannere
SemasioMålrettet annoncering
SitescoutAfvikling af reklameindhold og bannere
SociomanticAfvikling af reklameindhold og bannere
TelemetryAfvikling af reklameindhold og bannere
TNS-GallupOopsamling af statistik til markedsanalyser
TurnMålrettet annoncering
UserReportAnvendes til indsamling af bruger feedback
UserVoiceAnvendes til indsamling af bruger feedback
Xaxis (gmads.net)Målrettet annoncering
Bilinfo Logo
Har du spørgsmål eller brug for hjælp, så kontakt os her.